Gebruiksvoorwaarden van de site

De site http://www.charte-etic.be is tegelijk een creatie beschermd door het auteursrecht en een database met gegevens waarvan, behoudens expliciete vermelding van het tegenovergestelde, enkel de aanmaker-redacteur van de pagina over alle auteursrechten beschikt en de Toezichtsraad van het eTIC-Handvest de rechten als producent. Op soortgelijke wijze zijn de verschillende samenstellende delen van deze sites (teksten, beelden, visuals, …) beschermd door het auteursrecht.

Een voorafgaand schriftelijk akkoord van het Secretariaat-generaal van de Toezichtsraad is vereist voor elke gedeeltelijke of volledige exploitatie, ongeacht onder welke vorm en met welke middelen dit gebeurt.

De Secretaris-generaal besteedt de grootst mogelijke zorg aan het up-to-date houden van de site. Hij kan de juistheid van de informatie op de site evenwel niet garanderen. Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een ontoereikendheid van informatie voor een bepaald doel of voor de gevolgen voor de ontvanger van het gebruik van deze informatie.

De inlichtingen en andere gegevens aanwezig op deze sites hebben louter een informatieve strekking en geen juridische of reglementaire. De referentietaal is het Frans. De betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling wordt niet gegarandeerd.

De gebruiker is er zich van bewust dat de gepubliceerde informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

De sites verwijzen soms naar externe sites waarover de Toezichtsraad geen controle uitoefent en waarvoor hij elke aansprakelijkheid afwijst. De Secretaris-generaal zal al het mogelijke doen om links naar onwettige sites te verwijderen elke keer dat hij daarvan kennis neemt.

De Secretaris-generaal zal de nodige inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn alle fouten te verbeteren die hem worden gemeld op het adres info@charte-etic.be

Elke klacht met betrekking tot deze site zal het voorwerp uitmaken van een bemiddelingspoging (info@charte-etic.be, avenue de Stassart 16, 5000 NAMEN, tel.: 081/77.80.80). Als minnelijke verzoeningspogingen mislukken, zijn enkel de rechtbanken van Namen bevoegd.

 

Het eTIC-Handvest heeft louter betrekking op contractuele B2B-relaties (tussen professionals). Deze verbintenis vervangt geenszins certificeringen met betrekking tot normen/methodologieën of erkenningen.
De benaming “eTIC” en het overeenkomstige grafische logo zijn een collectief merk (™) dat officieel geregistreerd is in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Het beheer van het merk wordt verzekerd door een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk. Een samenwerkingsprotocol werd aangegaan met het “Charte eTIC France”.