Het "eTIC" Benelux merk

De benaming “eTIC” en het overeenkomstige grafische logo zijn een collectief merk (™) dat officieel geregistreerd is voor de Benelux. Het beheer van dit merk wordt verzekerd door een feitelijke vereniging met een overzicht van de instanties die de werking van het “eTIC” deontologisch kader garanderen).

Een gelijkaardig merk werd gedeponeerd door de Club “e-entreprises” van de Kamer van Koophandel van de regio Valenciennes, gelinkt aan een vergelijkbaar deontologisch kader dat het territorium van Frankrijk dekt. Er werd een bilateraal protocol in het kader van de onderlinge samenwerking en de wederzijdse erkenning tussen de raamwerken “eTIC Benelux” en “eTIC France opgesteld.

De leveranciers mogen het “eTIC”-merk in de Benelux gebruiken op voorwaarde dat:

  1. de clausules van dit Deontologisch Handvest schriftelijk en zonder voorbehoud worden aanvaard;
  2. dit engagement op elk nieuw opgesteld commercieel document wordt gepubliceerd;
  3. de bevoegdheid van het “eTIC”-Comité en de Toezichtsraad van het merk om geschillen te beslechten en het Handvest aan te passen wordt erkend.


Er werd een specifiek grafisch logo gecreëerd om aan te geven dat een leverancier het Handvest heeft ondertekend. Dit geregistreerde logo mag enkel voor dat doel gebruikt worden.

Het recht om het “eTIC”-merk te gebruiken kan vrijwillig door de leverancier of bij vaststelling van de niet-naleving van het Handvest door het eTIC-Comité worden ingetrokken.

De leveranciers die dit Handvest niet hebben ondertekend of die het voorwerp uitmaken van een schorsing of intrekking, hebben niet het recht het collectieve “eTIC”-merk in de Benelux te gebruiken, evenmin als het overeenkomstige logo. Ze moeten onmiddellijk hun communicatie over het merk stopzetten.

Leveranciers kunnen vervolgd worden, meer bepaald wanneer ze het geregistreerde merk vervalsen.