Communicatieverplichting

  1. De ondertekenende leverancier heeft er zich toe verbonden op elk nieuw commercieel document (commerciële documentatie, offertes, contracten) dat gebruikt wordt in het kader van ICT-opdrachten die onder dit Handvest vallen, te vermelden "dat de leverancier het "eTIC" deontologisch handvest heeft ondertekend en dat dit geraadpleegd kan worden op http://www.charte-etic.be.

    Eventuele nalatigheden in het kader van dit handvest kunnen gemeld worden op het adres plainte@charte-etic.be". Hij dient bij alle papieren offertes een "eTIC"-folder te voegen die het handvest voorstelt en bij alle elektronische offertes de hyperlink naar de elektronische versie van de folder (eTIC-folder in het frans).
  2. De leverancier moet dezelfde informatie vermelden op zijn website, in principe in de rubriek met referenties en contactgegevens, met weergave van het visuele "eTIC"-logo. Dit logo moet aanklikbaar zijn (actieve hyperlink naar de huidige website) en vergezeld van de aanduiding "Ondertekenaar "eTIC" nr.__[registratienummer]".
    Hij moet elke verwarring trachten te vermijden, in het bijzonder met kwaliteitscertificaten (met name in verband met prestaties), een websitecertificering met betrekking tot een norm of reglement, of een professionele erkenning die een leverancier heeft gekregen van een openbare instantie.

Uitzonderingen:

Deze publiciteitsverplichting is niet van toepassing op opdrachten waar in dit handvest geen rekening mee wordt gehouden:

  1. prospecten die geen maatschappelijke of uitbatingszetel hebben in België of het Groothertogdom Luxemburg;
  2. prospecten uit de privésector die kmo's noch zelfstandigen zijn;
  3. een gegunde openbare aanbesteding (systeem laagste offerte);