Waarden als leidraad bij governance en beheer van het deontologisch raamwerk 'eTIC'

  1. In de eerste plaats in dienst van de 'doelgroep' (de kmo's en zelfstandigen die ICT gebruiken), door doeltreffende maatregelen te nemen om het vertrouwensklimaat met de leveranciers te verbeteren, maar ook door zich te vergewissen van de steun van de leveranciers die het Handvest hebben ondertekend.
  2. Ethiek - integriteit - transparantie van de governance-instanties: spontane melding van eventuele belangenconflicten en in dat geval niet deelnemen aan de beslissing; opgeven van eigenbelang in het voordeel van de belangen van het eTIC-systeem.
  3. Professionalisme en coherentie om de geloofwaardigheid van het deontologische kader te vestigen: respect voor reglementaire procedures van het Handvest - Expertise op het niveau van dossieranalyse - Luisteren naar de partijen - Onafhankelijkheid en collegialiteit op het niveau van de besluitvorming - Verzekerde representativiteit van de verschillende soorten spelers - Eerlijke en evenwichtige beslissingen die het beroep er indirect toe aanzetten om de praktijken op lange termijn te verbeteren - Iteratieve aanpak om het systeem minstens tweejaarlijks per fase te versterken.
  4. Niet-protectionistische attitude om het systeem te onderschrijven - internationale opening - langetermijnvisie om een Europees net van vertrouwenspartners te ontwikkelen.
  5. Houding van vrijwilligheid (niet-gedwongen instemming; mag geen verplichting worden voor toegang tot het beroep) en democratische representativiteit: 1 leverancier (natuurlijke of rechtspersoon) = 1 stem.