Précisions importantes concernant l'utilisation de ce site Internet

Le site http://www.charte-etic.be constitue à la fois une création protégée par le droit d’auteur et une base de données sur laquelle, sauf mention explicite contraire, le réalisateur-rédacteur de la page détient les droits d’auteur et le Conseil de surveillance de la Charte eTIC les droits en tant que producteur. De même, les différents éléments composant ces sites (textes, images, graphiques,...) sont protégés par le droit d’auteur.

L'accord écrit préalable du Secrétaire général du Conseil de surveillance est requis pour toute exploitation partielle ou totale sous quelle que forme et par quel que moyen que ce soit (par exemple pour utiliser même partiellement la base de données ou pour adresser un e-mailing à des signataires de la Charte eTIC).

Le Secrétaire général apporte le plus grand soin à la mise à jour de ce site. Il ne peut toutefois pas garantir l’exactitude de l’information qui s’y trouve. Il ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d'une inadéquation des informations à un besoin particulier et des conséquences pour le destinataire de l'utilisation de ces informations.

Les renseignements et autres données présentés sur ces sites n'ont qu'une simple portée informative, et non pas juridique ou réglementaire.

L’utilisateur est conscient que l’information publiée est susceptible d’être modifiée sans avis préalable.

Les sites renvoient parfois à des sites extérieurs, sur lesquels le Conseil de surveillance n'exerce aucun contrôle et pour lesquels il décline toute responsabilité. Le Secrétaire général s'efforcera d'enlever tout lien vers de sites illicites à chaque fois qu'elle en aura connaissance.

Le Secrétaire général s'efforcera de corriger toutes les erreurs qui lui seront signalées, dans un délai raisonnable à

Toute plainte relative à ce site fera l'objet d'une tentative de médiation (, avenue Prince de Liège 133, 5100 NAMUR tél: 081/77.80.80). En cas d'échec des procédures à l'amiable, les tribunaux de Namur seront les seuls compétents.

"eTIC" est une marque commerciale collective déposée au niveau du Benelux.

 

Gebruiksvoorwaarden van de site

De site http://www.charte-etic.be is tegelijk een creatie beschermd door het auteursrecht en een database met gegevens waarvan, behoudens expliciete vermelding van het tegenovergestelde, enkel de aanmaker-redacteur van de pagina over alle auteursrechten beschikt en de Toezichtsraad van het eTIC-Handvest de rechten als producent. Op soortgelijke wijze zijn de verschillende samenstellende delen van deze sites (teksten, beelden, visuals, …) beschermd door het auteursrecht.

Een voorafgaand schriftelijk akkoord van het Secretariaat-generaal van de Toezichtsraad is vereist voor elke gedeeltelijke of volledige exploitatie, ongeacht onder welke vorm en met welke middelen dit gebeurt.

De Secretaris-generaal besteedt de grootst mogelijke zorg aan het up-to-date houden van de site. Hij kan de juistheid van de informatie op de site evenwel niet garanderen. Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een ontoereikendheid van informatie voor een bepaald doel of voor de gevolgen voor de ontvanger van het gebruik van deze informatie.

De inlichtingen en andere gegevens aanwezig op deze sites hebben louter een informatieve strekking en geen juridische of reglementaire. De referentietaal is het Frans. De betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling wordt niet gegarandeerd.

De gebruiker is er zich van bewust dat de gepubliceerde informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

De sites verwijzen soms naar externe sites waarover de Toezichtsraad geen controle uitoefent en waarvoor hij elke aansprakelijkheid afwijst. De Secretaris-generaal zal al het mogelijke doen om links naar onwettige sites te verwijderen elke keer dat hij daarvan kennis neemt.

De Secretaris-generaal zal de nodige inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn alle fouten te verbeteren die hem worden gemeld op het adres

Elke klacht met betrekking tot deze site zal het voorwerp uitmaken van een bemiddelingspoging (, avenue Prince de Liège 133, 5100 NAMEN, tel.: 081/77.80.80). Als minnelijke verzoeningspogingen mislukken, zijn enkel de rechtbanken van Namen bevoegd.

Het eTIC-Handvest heeft louter betrekking op contractuele B2B-relaties (tussen professionals). Deze verbintenis vervangt geenszins certificeringen met betrekking tot normen/methodologieën of erkenningen.
De benaming “eTIC” en het overeenkomstige grafische logo zijn een collectief merk (™) dat officieel geregistreerd is in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Het beheer van het merk wordt verzekerd door een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk. Een samenwerkingsprotocol werd aangegaan met het “Charte eTIC France”.